کارکنان

ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
115داستانیامیددانشکده مهندسی متالورژی و موادکارشناس آزمایشگاه
116درجزی دولقمرتضیمعاونت آموزشیکارشناس
117دستمالچی تبریزیهنگامهدانشکده مهندسی برق و کامپیوترکارشناس پژوهشی
118دهقان زاده بورستاننرگسدانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌هامسئول دفتر
119دهقان منشادینسترنمعاونت آموزشیکارشناس آموزش
120دولتشاهیعلیانستیتو مهندسی نفتمسئول امور اداری
121ذوقیشهرامدانشکده مهندسی شیمیکارشناس آزمایشگاه
122ذوقیشیرینامور پشتیبانی و فنی پردیس مرکزیمسئول دفتر امور پشتیبانی و فنی
123ربانیملوکمعاون دانشجوییمسئول دفتر
124رجب پورابراهیمموسسه پژوهشی تجهیزات نیروگاهیحسابدار
125رجبیجعفردانشکده فنی کاسپینکارمند
126رجبیشیریندفتر برنامه ریزی و نظارتکارشناس
127رجبیلطیفروابط عمومیمسئول سالن های پردیس مرکزی
128رحمانیمریمکتابخانه جامع پردیس 2مسئول نشریات
129رحمانیداوددانشکده مهندسی عمرانکارشناس آزمایشگاه
132رستمیبهزادمعاونت آموزشیکارشناس آموزش
130رستگارمحمد امیندانشکده فنی کاسپینامور خوابگاه پسران
131رستگارمرضیهمعاونت پژوهشیکارشناس
133رسولی املشیمرضیهکتابخانه جامع پردیس 2مسئول بخش فهرست‌نویسی
134رضاپورعبدالرحیممعاونت آموزشیکارشناس
135رضاییزبیدهامور پشتیبانی و فنی پردیس 2متصدی امور دفتری
136رضاییمرجاندانشکده علوم مهندسیکارشناس آزمایشگاه فیزیک 2
137رضاییشیمادانشکده مهندسی برق و کامپیوترکارشناس آزمایشگاه
138رقتمهنازدانشکده مهندسی متالورژی و موادکارشناس آزمایشگاه
139رمضانپوررمضانعلیامور پشتیبانی و فنی پردیس مرکزیمسئول اداره اموال فنی
140رمضیمحمدعلیدانشکده مهندسی معدنکارپرداز
141رموزیسلماندانشکده مهندسی شیمیکارپرداز
142زارعحمیددانشکده مهندسی عمرانکارشناس آزمایشگاه
143زارعیراحلهمعاونت پژوهشیکارشناس امور پژوهشی
144زاهدی امیریمرتضیروابط عمومیکارشناس انتشارات و تبلیغات
145زنجانیمحبوبهدانشکده مهندسی مکانیکمسئول دفتر
146زهره وندجعفرامور مالیکارشناس حسابداری
147زهره وندمحمدجلالانفورماتیک پردیس 2سرپرست مرکز انفورماتیک
148سادات مقربسیده میترادانشکده فنی کاسپینمتصدی خوابگاه دختران
149ساروییمینومعاونت دانشجویی و فرهنگیکارشناس
150سانی خانلیمرضیهمعاونت آموزشیمسئول بایگانی
151ساورسفلینصیبهمعاونت تحصیلات تکمیلیکارشناس تحصیلات تکمیلی
152سرداری خطبه‌سرانادردانشکده مهندسی برق و کامپیوترکارشناس
153سعادتیفرحنازمعاونت آموزشیمعاون اداره خدمات آموزشی
154سلیمانیفاطمهدانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌هاکاردان آموزش
155سلیمی حجت آبادیمحمدعلیدانشکده مهندسی عمرانکارشناس آزمایشگاه
156سنکیشیمادانشکده مهندسی عمرانکارشناس تحصیلات تکمیلی
157سهرابی بیگ زاد محلهعلیرضادانشکده فنی کاسپینکارپرداز
158سوریمحمدحنیفهکتابخانه جامع پردیس 2انتظامات
159سیدان خطبه سراسیدحسندانشکده فنی کاسپینکارمند امور اداری
160سیراییعلیامور پشتیبانی و فنی پردیس مرکزیامین اموال
162سیراییجوادامور پشتیبانی و فنی پردیس مرکزیناظر تاسیسات
161سیف‌علیژالهمعاونت دانشجویی و فرهنگیمعاون
163شجاعینوروزعلیامور پشتیبانی و فنی پردیس مرکزیکارمند دبیرخانه
164شریفی ویسمانیلیلامعاونت تحصیلات تکمیلیرئیس
نمایش ۱۰۱ تا ۱۵۰ مورد از کل ۳۳۵ مورد.