کارکنان


نمایش ۲۹۱ تا ۳۰۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
45بستانیعلیرضادانشکده مهندسی عمرانکارشناس آزمایشگاه
44بخشی نژادویدادانشکده فنی کاسپینمسئول سایت کامپیوتر
43بانژادمرجانمعاونت پژوهشیکارشناس پژوهشی
42بابالومهدیانفورماتیک پردیس مرکزیکارشناس
32ایوزیانفرزانهامور مالیمسئول دفتر
29ایمن ارشادیسعیدهدانشکده مهندسی متالورژی و موادکاردان آموزش
31ایمان بخشمحمددفتر فنیکارشناس
28ایرانی سودرجانیفاطمهدانشکده مهندسی متالورژی و موادکارشناس تحصیلات تکمیلی
30ایرانیفاطمهمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیکارشناس
24اکرمیفرنازانستیتو مهندسی نفتکارشناس آموزشی و پژوهشی