کارکنان


نمایش ۲۹۱ تا ۳۰۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
290میرزایی فشمیرضاامور پشتیبانی و فنی پردیس مرکزینامه رسان
291میرزایی فشمیمعصومهدانشکده علوم مهندسیمسئول دفتر
292میریسیدعظیمدانشکده فنی کاسپینمسئول نقلیه
293میناییمیثمدانشکده مهندسی عمرانکارشناس مرکز کامپیوتر
294میرمحمدینیره الساداتدانشکده مهندسی معدنکارشناس آموزش
295میریمهدیدانشکده فنی کاسپیناپراتور مرکز کامپیوتر
296نادرعلیقربانعلیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترکارشناس آزمایشگاه
297نادریسیروسدانشکده فنی کاسپینمسئول انتظامات
298نائبیحمیدرضامعاونت دانشجویی و فرهنگیناظر سلف‌های دانشجوئی
299نباتیحمیدهدانشکده علوم مهندسیکمک کارشناس آموزش