کارکنان


نمایش ۲۹۱ تا ۳۰۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
319نوروزپوریوسفآموزشهای تخصصیمسئول دفتر
320نوروزیعلیدانشکده مهندسی شیمیکارشناس مسئول آموزش
321نوروزی ناوزاهددانشکده فنی کاسپینکارشناس امور دانشجویی
322نوریزهراامور مالیکارشناس حسابداری
323نوری جوکندانسیدمعراجدانشکده فنی کاسپینتکنسین
324نوفرستیرویاامور مالیکارشناس حسابدار
303نژادعلیجانی دافچاهیطیبرئیس امور پشتیبانی و فنی پردیس 2رئیس امور پشتیبانی و فنی
326نیک روشابوالفضلامور پشتیبانی و فنی پردیس 2امین اموال
327نیک نامنسرینانستیتو مهندسی نفتمسئول دفتر
325نیک پیحمیدرضادانشکده مهندسی مکانیککارشناس آزمایشگاه