کارکنان


نمایش ۲۹۱ تا ۳۰۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
243قنبرزاد دشتیمینودانشکده مهندسی معدنکارشناس آزمایشگاه
152سرداری خطبه‌سرانادردانشکده مهندسی برق و کامپیوترکارشناس
9اختریناهیددفتر نشریهکارشناس نشریه
172شهبازیناهیددانشکده فنی کاسپینمسئول کتابخانه
221فرخ نژادناهیدکتابخانه پردیس مرکزیکارشناس کتابخانه (مسئول فهرست نویس)
262محتشمنجمهموسسه پژوهشی تجهیزات نیروگاهیکارشناس
118دهقان زاده بورستاننرگسدانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌هامسئول دفتر
177صادقی گنجهنرگسکتابخانه پردیس مرکزیکارشناس کتابخانه
119دهقان منشادینسترنمعاونت آموزشیکارشناس آموزش
83جلیلوندنسرینمعاونت آموزشیکمک کارشناس خدمات آموزشی