کارکنان


نمایش ۲۹۱ تا ۳۰۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
277مظلومرسولمعاونت پژوهشیکارشناس مسئول پژوهشی
98حسنیمعصومهدانشکده مهندسی شیمیکارشناس معاونت پژوهشی
241قلی زاده بیرونمهریدفتر نشریهکارشناس نشریات پردیس
9اختریناهیددفتر نشریهکارشناس نشریه
43بانژادمرجانمعاونت پژوهشیکارشناس پژوهشی
87جهانبخشسیامکمعاونت پژوهشیکارشناس پژوهشی
117دستمالچی تبریزیهنگامهدانشکده مهندسی برق و کامپیوترکارشناس پژوهشی
189طباطباییمنیرهمعاونت پژوهشیکارشناس پژوهشی
225فروغیفرشاددانشکده مهندسی برق و کامپیوترکارشناس پژوهشی
328هاشمی قصابسرائیسید محسندانشکده فنی کاسپینکارشناس پژوهشی