کارکنان


نمایش ۳۰۱ تا ۳۱۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
22اکبریحسنیهدانشکده مهندسی مکانیککارشناس آموزش
23اکبریزهرادانشکده مهندسی عمرانکارشناس آزمایشگاه
26امینی چوکامیفاطمهمعاونت آموزشیاپراتور
25امیری شیرازفرزانهدانشکده فنی کاسپینکاردان امور مالی
27امیری شیرازرسولدانشکده مهندسی شیمیکارشناس مرکز کامپیوتر
21اصغریمریممعاونت آموزشیکارشناس دفتر سنجش و نظارت
15اسکندریمژگانمعاونت آموزشیاپراتور
16اسکندریسمیهدانشکده مهندسی برق و کامپیوترکارشناس
17اسکندریطاهرمعاونت اداری مالیمسئول دفتر
20اسماعیلی رادمحمدصادقدانشکده مهندسی شیمیکارشناس کامپیوتر