کارکنان


نمایش ۳۰۱ تا ۳۱۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
300نجف‌پورنصرتامور پشتیبانی و فنی پردیس مرکزینامه رسان
301نجفیحسیندانشکده علوم مهندسیتکنسین آزمایشگاه
302ندایی رودپشتیمریمدانشکده مهندسی شیمیکارشناس آزمایشگاه
303نژادعلیجانی دافچاهیطیبرئیس امور پشتیبانی و فنی پردیس 2رئیس امور پشتیبانی و فنی
304نصیری صادقلوحمیددانشکده علوم مهندسیتکنسین آزمایشگاه فیزیک
305نصیری صالحفریبرزدانشکده مهندسی شیمیحسابدار
306نصیری صالحگیتادانشکده مهندسی برق و کامپیوترکارشناس تحصیلات تکمیلی
307نظریاعظممعاونت آموزشیکارشناس
308نعمتیحکمتدانشکده مهندسی معدنکارشناس آزمایشگاه
309نعمتیمریمدانشکده مهندسی متالورژی و موادکارشناس