کارکنان


نمایش ۳۰۱ تا ۳۱۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
328هاشمی قصابسرائیسید محسندانشکده فنی کاسپینکارشناس پژوهشی
329هلچییونسامور مالیکارشناس
330وحیدیسیروسامور پشتیبانی و فنی پردیس مرکزیناظر خدمات
331وظیفه دولت‌آبادیرضاامور مالیکارشناس
332وفائی شیرازینسرینامور پشتیبانی و فنی پردیس 2مسئول دفتر امور پشتیبانی و فنی
56پرتوی شایاناکرمحوزه ریاسترئیس دفتر
57پرندوشعلیرضاامور پشتیبانی و فنی پردیس مرکزیراننده
58پهلوان باقرهوشنگامور پشتیبانی و فنی پردیسنامه‌رسان
59پورابراهیمی فومنیمریمدانشکده فنی فومنمسئول امور مالی
60پورداداش سنگدهمحمدرضادانشکده فنی کاسپینکارشناس