کارکنان


نمایش ۳۰۱ تا ۳۱۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
327نیک نامنسرینانستیتو مهندسی نفتمسئول دفتر
332وفائی شیرازینسرینامور پشتیبانی و فنی پردیس 2مسئول دفتر امور پشتیبانی و فنی
300نجف‌پورنصرتامور پشتیبانی و فنی پردیس مرکزینامه رسان
151ساورسفلینصیبهمعاونت تحصیلات تکمیلیکارشناس تحصیلات تکمیلی
163شجاعینوروزعلیامور پشتیبانی و فنی پردیس مرکزیکارمند دبیرخانه
224فروزانینوشینکتابخانه جامع پردیس 2معاون
294میرمحمدینیره الساداتدانشکده مهندسی معدنکارشناس آموزش
242قلی زاده بیروننیلوفردانشکده مهندسی عمرانمسئول دفتر
71تقی خانینیک زادآموزشهای تخصصیکارشناس
89جهانگیریهادیدانشکده فنی فومنامین اموال