کارکنان


نمایش ۳۰۱ تا ۳۱۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
104حسینیفروغ الساداتمعاونت دانشجویی و فرهنگیکارشناس
114داستانگوهادیمعاونت دانشجویی و فرهنگیکارشناس
149ساروییمینومعاونت دانشجویی و فرهنگیکارشناس
161سیف‌علیژالهمعاونت دانشجویی و فرهنگیمعاون
207علیزادهمحمد تقیمعاونت دانشجویی و فرهنگیمسئول سلف دانشجویی
237قزلآیلرمعاونت دانشجویی و فرهنگیکارشناس
266محمود آبادیحسنمعاونت دانشجویی و فرهنگیمسئول امور ورزشی پردیس
298نائبیحمیدرضامعاونت دانشجویی و فرهنگیناظر سلف‌های دانشجوئی
2ابراهیمیلیلامعاونت پژوهشیکارشناس
43بانژادمرجانمعاونت پژوهشیکارشناس پژوهشی