کارکنان


نمایش ۳۰۱ تا ۳۱۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
91جوزیسیدکمالدانشکده مهندسی متالورژی و موادکارشناس کارگاه ریخته گری
67پورمندیداللهدانشکده مهندسی مکانیککارشناس کارگاه ماشین‌ابزار
20اسماعیلی رادمحمدصادقدانشکده مهندسی شیمیکارشناس کامپیوتر
190طبایی عقداییسید محسندانشکده علوم مهندسیکارشناس کامپیوتر
195عباسیمریمدانشکده مهندسی برق و کامپیوترکارشناس کامپیوتر
275مطلب زادهپژماندانشکده مهندسی برق و کامپیوترکارشناس کامپیوتر
177صادقی گنجهنرگسکتابخانه پردیس مرکزیکارشناس کتابخانه
194عباس تقیفاطمهکتابخانه پردیس مرکزیکارشناس کتابخانه
221فرخ نژادناهیدکتابخانه پردیس مرکزیکارشناس کتابخانه (مسئول فهرست نویس)
213غفوریمینوکتابخانه پردیس 2کارشناس کتابدار