کارکنان


نمایش ۳۱۱ تا ۳۲۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
61پورعبدالهیسمیهدانشکده مهندسی شیمیکارشناس آز شیمی
62پورعلیمیناامور مالیمسئول دفتر
63پورقاسماحسانمعاونت دانشجویی و فرهنگیکارشناس
64پورقاسمکمیلدانشکده فنی فومن و کاسپینمسئول حراست
65پورمحمدشهریارمعاونت دانشجویی و فرهنگیکارشناس
66پورمحمدمهین دختدانشکده فنی کاسپینمسئول خوابگاه دختران
67پورمندیداللهدانشکده مهندسی مکانیککارشناس کارگاه ماشین‌ابزار
68پورمهدیابراهیمدانشکده مهندسی متالورژی و موادکارشناس سایت کامپیوتر
69پویندهطاهرهدانشکده مهندسی نقشه‌برداریمسئول دفتر
92چیمهحسینعلیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترکارشناس آزمایشگاه