کارکنان


نمایش ۳۳۱ تا ۳۳۶ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
330وحیدیسیروسامور پشتیبانی و فنی پردیس مرکزیناظر خدمات
331وظیفه دولت‌آبادیرضاامور مالیکارشناس
332وفائی شیرازینسرینامور پشتیبانی و فنی پردیس 2مسئول دفتر امور پشتیبانی و فنی
333یدایی سیاهپوشحسندانشکده مهندسی مکانیککارشناس مرکز کامپیوتر
334یعقوبیبهروزامور پشتیبانی و فنی پردیس مرکزیراننده