کارکنان


نمایش ۳۳۱ تا ۳۳۶ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
37آزموناعظمدانشکده فنی کاسپینکارمند امور مالی
36آزادهمجیددانشکده مهندسی مکانیککارشناس آزمایشگاه
34آجورلوحسنامور مالیکارشناس حسابدار
35آجورلومحمدرضامعاونت دانشجویی و فرهنگیکارشناس امور دانشجویی و فرهنگی
33آتشجامهآقامعلیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترمسئول انبار