کارکنان


نمایش ۳۳۱ تا ۳۳۶ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
256کریمیمحمد حسندانشکده مهندسی برق و کامپیوترکارشناس آزمایشگاه
249کوثریسمیهدانشکده مهندسی برق و کامپیوترمسئول دفتر پژوهشی
250کیانی آزاداحسانانفورماتیک پردیس 2کارشناس
257کیانی فردالههدانشکده مهندسی معدنکارشناس آموزش
333یدایی سیاهپوشحسندانشکده مهندسی مکانیککارشناس مرکز کامپیوتر
334یعقوبیبهروزامور پشتیبانی و فنی پردیس مرکزیراننده