کارکنان


نمایش ۳۳۱ تا ۳۳۶ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
64پورقاسمکمیلدانشکده فنی فومن و کاسپینمسئول حراست
183صحیفیکورشامور اداری و رفاهکارشناس
306نصیری صالحگیتادانشکده مهندسی برق و کامپیوترکارشناس تحصیلات تکمیلی
67پورمندیداللهدانشکده مهندسی مکانیککارشناس کارگاه ماشین‌ابزار
319نوروزپوریوسفآموزشهای تخصصیمسئول دفتر
329هلچییونسامور مالیکارشناس