کارکنان


نمایش ۳۳۱ تا ۳۳۶ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
3احسانیسید داودکتابخانه پردیس مرکزیکارمند کتابخانه
177صادقی گنجهنرگسکتابخانه پردیس مرکزیکارشناس کتابخانه
194عباس تقیفاطمهکتابخانه پردیس مرکزیکارشناس کتابخانه
221فرخ نژادناهیدکتابخانه پردیس مرکزیکارشناس کتابخانه (مسئول فهرست نویس)
284مقدم رادسهیلاکتابخانه پردیس مرکزیکارشناس مسئول
310نعیمیمحجوبهکتابخانه پردیس مرکزیمعاون