کارکنان


نمایش ۳۳۱ تا ۳۳۶ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
203عسگریفاطمهدانشکده مهندسی برق و کامپیوترکمک کارشناس
211غربعلیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترکمک کارشناس
46بشارتی گیویزهرادانشکده مهندسی مکانیککمک کارشناس آموزش
299نباتیحمیدهدانشکده علوم مهندسیکمک کارشناس آموزش
83جلیلوندنسرینمعاونت آموزشیکمک کارشناس خدمات آموزشی
78جعفری نیکی ارخمژگاندانشکده مهندسی شیمیکمک کارشناس