کارکنان


نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
21اصغریمریممعاونت آموزشیکارشناس دفتر سنجش و نظارت
25امیری شیرازفرزانهدانشکده فنی کاسپینکاردان امور مالی
27امیری شیرازرسولدانشکده مهندسی شیمیکارشناس مرکز کامپیوتر
26امینی چوکامیفاطمهمعاونت آموزشیاپراتور
22اکبریحسنیهدانشکده مهندسی مکانیککارشناس آموزش
23اکبریزهرادانشکده مهندسی عمرانکارشناس آزمایشگاه
24اکرمیفرنازانستیتو مهندسی نفتکارشناس آموزشی و پژوهشی
30ایرانیفاطمهمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیکارشناس
28ایرانی سودرجانیفاطمهدانشکده مهندسی متالورژی و موادکارشناس تحصیلات تکمیلی
31ایمان بخشمحمددفتر فنیکارشناس