کارکنان


نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
109خزلیامیردانشکده فنی فومنمسئول امور عمومی
318نوروزامیردانشکده مهندسی مکانیکتکنسین آزمایشگاه
79جعفریامیرمحمدامور پشتیبانی و فنی پردیس 2کارشناس
88جهاندیدهاکبردانشکده علوم مهندسیکارشناس آزمایشگاه
56پرتوی شایاناکرمحوزه ریاسترئیس دفتر
315نوازنیبابکدانشکده مهندسی مکانیککارشناس آزمایشگاه
96حجیبتولمعاونت دانشجویی و فرهنگیکارشناس شاهد و ایثارگر
334یعقوبیبهروزامور پشتیبانی و فنی پردیس مرکزیراننده
132رستمیبهزادمعاونت آموزشیکارشناس آموزش
312نقدی اردهبهمندانشکده فنی کاسپیناپراتور