کارکنان


نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
206علاییهاشمامور پشتیبانی و فنی پردیس 2اپراتور
253کردفروشانیوحیدامور پشتیبانی و فنی پردیس 2کمک انباردار
326نیک روشابوالفضلامور پشتیبانی و فنی پردیس 2امین اموال
332وفائی شیرازینسرینامور پشتیبانی و فنی پردیس 2مسئول دفتر امور پشتیبانی و فنی
38آقا شاهیعلی اکبرامور پشتیبانی و فنی پردیس مرکزینامه رسان
39آقامحسنی فشمیحسینامور پشتیبانی و فنی پردیس مرکزیکمک انباردار
57پرندوشعلیرضاامور پشتیبانی و فنی پردیس مرکزیراننده
82جلیلوندمحمدکرمامور پشتیبانی و فنی پردیس مرکزیکارپرداز
122ذوقیشیرینامور پشتیبانی و فنی پردیس مرکزیمسئول دفتر امور پشتیبانی و فنی
139رمضانپوررمضانعلیامور پشتیبانی و فنی پردیس مرکزیمسئول اداره اموال فنی