کارکنان


نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
124رجب پورابراهیمموسسه پژوهشی تجهیزات نیروگاهیحسابدار
235قربانی دره زنگیفریبرزامور مالیحسابدار
280معظمی گودرزیحمیدرضاامور مالیحسابدار
305نصیری صالحفریبرزدانشکده مهندسی شیمیحسابدار
220فرجیرضاانستیتو مهندسی نفتحسابدار انستیتو نفت
164شریفی ویسمانیلیلامعاونت تحصیلات تکمیلیرئیس
268مراقیشهلامعاونت آموزشیرئیس اداره آموزش
81جلالی خطیبیپروینمعاونت پژوهشیرئیس اداره پژوهش های بنیادی
245کربلایی مهریزیطیبهامور اداری و رفاهرئیس امور اداری و رفاه
209علی‌یاریمحمددانشکده مهندسی برق و کامپیوتررئیس امور عمومی