کارکنان

ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
165شفارودیآنیتادانشکده مهندسی شیمیکارشناس
166شفیعیاحدموسسه پژوهشی تجهیزات نیروگاهیکارشناس آزمایشگاه
172شهبازیناهیددانشکده فنی کاسپینمسئول کتابخانه
169شکرزادهمریمدانشکده مهندسی معدنکارشناس آزمایشگاه
167شکوریرقیهمعاونت آموزشیمسئول دفتر
168شکوریعلیرضادانشکده مهندسی عمرانکارشناس آزمایشگاه
170شکوریرضادانشکده فنی کاسپینمسئول تأسیسات
171شکوریفرشیددانشکده فنی کاسپینراننده
173شیرازیحسندانشکده مهندسی متالورژی و موادکارشناس آزمایشگاه
174شیربان ساسیلیلادفتر ارزیابی آموزشکارشناس
175صابری‌خواهالهامدانشکده فنی فومنکارشناس آزمایشگاه
176صادقیسعیدمعاونت تحصیلات تکمیلیکارشناس
178صادقیسمیهکتابخانه جامع پردیس 2مسئول بخش امانات
179صادقی نائینیمهدیانستیتو مهندسی نفتکارشناس آزمایشگاه
177صادقی گنجهنرگسکتابخانه پردیس مرکزیکارشناس کتابخانه
180صالح غفاریمسعوددانشکده مهندسی متالورژی و موادتکنسین کارگاه ریخته گری
182صالحیفاطمهدانشکده مهندسی برق و کامپیوترکارشناس آزمایشگاه
181صالح‌پورعلیرضادانشکده مهندسی شیمیمعاون اداری و مالی
183صحیفیکورشامور اداری و رفاهکارشناس
184صفرعلی‌زادهجمشیددانشکده فنی فومنمسئول تأسیسات
185صفریمعصومهدانشکده مهندسی متالورژی و موادکتابدار
186صیفیعلی اصغرمعاونت آموزشیکارشناس آموزش
187طاهریعصمتدانشکده مهندسی متالورژی و موادتحصیلات تکمیلی
188طاهریبهنامانفورماتیک پردیس 2کارشناس
189طباطباییمنیرهمعاونت پژوهشیکارشناس پژوهشی
190طبایی عقداییسید محسندانشکده علوم مهندسیکارشناس کامپیوتر
191عادلی لگموجعزیزدانشکده مهندسی متالورژی و موادانباردار
192عارفی پشتیری مقدمصغریدانشکده فنی کاسپینمتصدی خوابگاه دختران
193عاشری نژاداصغردانشکده مهندسی شیمیمسئول دفتر
194عباس تقیفاطمهکتابخانه پردیس مرکزیکارشناس کتابخانه
195عباسیمریمدانشکده مهندسی برق و کامپیوترکارشناس کامپیوتر
198عباسیپیماندانشکده فنی کاسپینمسئول تأسیسات
196عباسی روشندهشهرامدانشکده فنی کاسپینانتظامات
197عباسی مزرعه شاهیداوددانشکده مهندسی برق و کامپیوترتکنسین
199عبدالمالکیرضاامور مالیمعاون حسابداری پژوهشی
200عبدی نژادشهیندانشکده مهندسی متالورژی و موادکارشناس آزمایشگاه
201عدل پورمهنازدانشکده مهندسی برق و کامپیوترمسئول مرکز کامپیوتر
202عزیزی فررضاامور مالیمعاون (کارشناس حسابداری)
203عسگریفاطمهدانشکده مهندسی برق و کامپیوترکمک کارشناس
204عسگری وصالجواددانشکده مهندسی مکانیککاردان کارگاه مکانیک
205عظیمیسیده فریباامور مالیکارشناس حسابداری
206علاییهاشمامور پشتیبانی و فنی پردیس 2اپراتور
207علیزادهمحمد تقیمعاونت دانشجویی و فرهنگیمسئول سلف دانشجویی
210علی‌اکبریسمیهمعاونت تحصیلات تکمیلیکارشناس امور دانشجویان نوبت دوم
208علی‌زاده مدنیمهدیهامور مالیکارشناس حسابداری
209علی‌یاریمحمددانشکده مهندسی برق و کامپیوتررئیس امور عمومی
211غربعلیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترکمک کارشناس
212غفاریملیحهدانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌هاکارشناس
213غفوریمینوکتابخانه پردیس 2کارشناس کتابدار
214غلام جعفریرقیهامور اداری و رفاهکارشناس
نمایش ۱۵۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۳۳۵ مورد.