کارکنان


نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
41آل خمیسپرستومعاونت دانشجویی و فرهنگیکارشناس
42بابالومهدیانفورماتیک پردیس مرکزیکارشناس
43بانژادمرجانمعاونت پژوهشیکارشناس پژوهشی
44بخشی نژادویدادانشکده فنی کاسپینمسئول سایت کامپیوتر
45بستانیعلیرضادانشکده مهندسی عمرانکارشناس آزمایشگاه
46بشارتی گیویزهرادانشکده مهندسی مکانیککمک کارشناس آموزش
47بشارتی گیویافشیندانشکده مهندسی نقشه‌برداریتکنسین
48بهادرانیپرستودانشکده مهندسی برق و کامپیوترمسئول دبیرخانه
49بهرامیشیوادانشکده علوم مهندسیکارشناس آموزش
50بهرامیکبریمعاونت آموزشیکاردان خدمات آموزشی