کارکنان


نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
324نوفرستیرویاامور مالیکارشناس حسابدار
323نوری جوکندانسیدمعراجدانشکده فنی کاسپینتکنسین
322نوریزهراامور مالیکارشناس حسابداری
321نوروزی ناوزاهددانشکده فنی کاسپینکارشناس امور دانشجویی
320نوروزیعلیدانشکده مهندسی شیمیکارشناس مسئول آموزش
319نوروزپوریوسفآموزشهای تخصصیمسئول دفتر
318نوروزامیردانشکده مهندسی مکانیکتکنسین آزمایشگاه
317نوراللهیقدیرعلیدانشکده مهندسی متالورژی و موادکارشناس آزمایشگاه
315نوازنیبابکدانشکده مهندسی مکانیککارشناس آزمایشگاه
316نوآذرزهرادانشکده مهندسی صنایعکارشناس مرکز کامپیوتر