کارکنان


نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
29ایمن ارشادیسعیدهدانشکده مهندسی متالورژی و موادکاردان آموزش
32ایوزیانفرزانهامور مالیمسئول دفتر
42بابالومهدیانفورماتیک پردیس مرکزیکارشناس
43بانژادمرجانمعاونت پژوهشیکارشناس پژوهشی
44بخشی نژادویدادانشکده فنی کاسپینمسئول سایت کامپیوتر
45بستانیعلیرضادانشکده مهندسی عمرانکارشناس آزمایشگاه
46بشارتی گیویزهرادانشکده مهندسی مکانیککمک کارشناس آموزش
47بشارتی گیویافشیندانشکده مهندسی نقشه‌برداریتکنسین
48بهادرانیپرستودانشکده مهندسی برق و کامپیوترمسئول دبیرخانه
49بهرامیشیوادانشکده علوم مهندسیکارشناس آموزش