کارکنان


نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
52بهنامبهنازدانشکده مهندسی برق و کامپیوترکارشناس آموزش
188طاهریبهنامانفورماتیک پردیس 2کارشناس
271مسگریتقیدانشکده مهندسی عمرانکارشناس مرکز کامپیوتر
6احمدیجعفردانشکده مهندسی شیمیکارشناس آزمایشگاه
125رجبیجعفردانشکده فنی کاسپینکارمند
146زهره وندجعفرامور مالیکارشناس حسابداری
184صفرعلی‌زادهجمشیددانشکده فنی فومنمسئول تأسیسات
162سیراییجوادامور پشتیبانی و فنی پردیس مرکزیناظر تاسیسات
204عسگری وصالجواددانشکده مهندسی مکانیککاردان کارگاه مکانیک
107خادمی اردهحافظدانشکده فنی کاسپینتاسیسات