کارکنان


نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
160سیراییعلیامور پشتیبانی و فنی پردیس مرکزیامین اموال
162سیراییجوادامور پشتیبانی و فنی پردیس مرکزیناظر تاسیسات
163شجاعینوروزعلیامور پشتیبانی و فنی پردیس مرکزیکارمند دبیرخانه
290میرزایی فشمیرضاامور پشتیبانی و فنی پردیس مرکزینامه رسان
300نجف‌پورنصرتامور پشتیبانی و فنی پردیس مرکزینامه رسان
314نقی زادهقادرامور پشتیبانی و فنی پردیس مرکزیپیگیری امور پشتیبانی و سلف اساتید
330وحیدیسیروسامور پشتیبانی و فنی پردیس مرکزیناظر خدمات
334یعقوبیبهروزامور پشتیبانی و فنی پردیس مرکزیراننده
230قاسم نژادمهردادامور پشتیبانی و فنی پردیس 2کارشناس امور فنی
108خانپورفرهنگامور پشتیبانی و فنی پردیس مرکزیمسئول امور پشتیبانی و فنی