کارکنان

ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
215غلامی دوستالههدانشکده فنی کاسپینمسئول دفتر آموزش
216فاتحرضامعاونت آموزشیمتصدی امور دفتری و پیگیری
217فتاحیمریمکتابخانه جامع پردیس 2مسئول بخش امانات
218فراهانی شاه آبادیفرحنازمعاونت پژوهشیمسئول دبیرخانه
219فرجیپروینانفورماتیک پردیس 2کارشناس
220فرجیرضاانستیتو مهندسی نفتحسابدار انستیتو نفت
221فرخ نژادناهیدکتابخانه پردیس مرکزیکارشناس کتابخانه (مسئول فهرست نویس)
222فردوسیمرتضیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترکارشناس آزمایشگاه
223فرشیانافسانهدانشکده مهندسی معدنکارشناس سایت کامپیوتر
224فروزانینوشینکتابخانه جامع پردیس 2معاون
225فروغیفرشاددانشکده مهندسی برق و کامپیوترکارشناس پژوهشی
226فریدخواهفاطمهدانشکده فنی فومنمسئول امور آموزشی
227فطرسستارهدفتر نشریهکارشناس
228فیض آبادیالههمعاونت پژوهشیکارشناس امور پژوهش‌های کاربردی
229قازانچاییمحبوبهدانشکده مهندسی برق و کامپیوترکارشناس آزمایشگاه
230قاسم نژادمهردادامور پشتیبانی و فنی پردیس 2کارشناس امور فنی
231قاسمیخسرودانشکده مهندسی شیمیمتصدی امور دفتری
232قاسمیاحمدحراستکاردان
233قاسمیفرشتهحوزه ریاستاپراتور
234قباخلوعادلهدانشکده مهندسی مکانیککارشناس
235قربانی دره زنگیفریبرزامور مالیحسابدار
236قرچه بیدختیپری روانستیتو مهندسی نفتکارشناس کتابدار
237قزلآیلرمعاونت دانشجویی و فرهنگیکارشناس
238قزلباشزینبدانشکده فنی فومنرئیس کتابخانه
239قسمت پورفرشتهدانشکده فنی کاسپینمسئول دفتر ریاست
240قطبی گنابادیزهرهمعاونت آموزشیکارشناس دفتر سنجش و نظارت
241قلی زاده بیرونمهریدفتر نشریهکارشناس نشریات پردیس
242قلی زاده بیروننیلوفردانشکده مهندسی عمرانمسئول دفتر
243قنبرزاد دشتیمینودانشکده مهندسی معدنکارشناس آزمایشگاه
258لاجی زاد شیل سررضادانشکده فنی کاسپینمسئول تأسیسات
259لاجی زاد شیل سرمجیددانشکده فنی کاسپینامین اموال
260مافیحسندانشکده مهندسی عمرانکارشناس آزمایشگاه
261متقیانمهدیدانشکده مهندسی مکانیکسایت کامپیوتر
262محتشمنجمهموسسه پژوهشی تجهیزات نیروگاهیکارشناس
263محتشمیانسیده حدیثهمعاونت آموزش و تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش
264محرمی زارعمحمددانشکده علوم مهندسیکاردان مرکز کامپیوتر
265محسنیسلماندانشکده مهندسی برق و کامپیوترکارمند
266محمود آبادیحسنمعاونت دانشجویی و فرهنگیمسئول امور ورزشی پردیس
267مرادی سالاریسیدامینروابط بین المللکارشناس
268مراقیشهلامعاونت آموزشیرئیس اداره آموزش
269مرتضویفریباامور مالیکارشناس حسابداری
270مستشاریسیده زهرادانشکده مهندسی برق و کامپیوترکارشناس آزمایشگاه
271مسگریتقیدانشکده مهندسی عمرانکارشناس مرکز کامپیوتر
272مشکی دشت میانآرمیندانشکده فنی کاسپینراننده
273مشکی دشت میانسهرابدانشکده فنی کاسپینکارمند امور دفتری
274مصطفی زادهمنصوردانشکده مهندسی معدنکارشناس آزمایشگاه
275مطلب زادهپژماندانشکده مهندسی برق و کامپیوترکارشناس کامپیوتر
276مطلوبیپریسادانشکده مهندسی شیمیکارشناس آزمایشگاه
277مظلومرسولمعاونت پژوهشیکارشناس مسئول پژوهشی
278معظمیلیلادانشکده مهندسی متالورژی و موادکارشناس آزمایشگاه
نمایش ۲۰۱ تا ۲۵۰ مورد از کل ۳۳۵ مورد.