کارکنان


نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
51بهمن آبادیمسعودکتابخانه جامع پردیس 2کارشناس کتابداری
52بهنامبهنازدانشکده مهندسی برق و کامپیوترکارشناس آموزش
53بیابانیزهرادانشکده مهندسی برق و کامپیوترمسئول دفتر ریاست
54بی غمروزبهدانشکده مهندسی برق و کامپیوترناظر خدمات
55بیداقیاحددانشکده مهندسی نقشه‌برداریکارشناس آموزش
56پرتوی شایاناکرمحوزه ریاسترئیس دفتر
57پرندوشعلیرضاامور پشتیبانی و فنی پردیس مرکزیراننده
58پهلوان باقرهوشنگامور پشتیبانی و فنی پردیسنامه‌رسان
59پورابراهیمی فومنیمریمدانشکده فنی فومنمسئول امور مالی
60پورداداش سنگدهمحمدرضادانشکده فنی کاسپینکارشناس