کارکنان


نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
50بهرامیکبریمعاونت آموزشیکاردان خدمات آموزشی
51بهمن آبادیمسعودکتابخانه جامع پردیس 2کارشناس کتابداری
52بهنامبهنازدانشکده مهندسی برق و کامپیوترکارشناس آموزش
54بی غمروزبهدانشکده مهندسی برق و کامپیوترناظر خدمات
53بیابانیزهرادانشکده مهندسی برق و کامپیوترمسئول دفتر ریاست
55بیداقیاحددانشکده مهندسی نقشه‌برداریکارشناس آموزش
70ترکانیمریمدفتر فنیکاردان دفتر فنی
71تقی خانینیک زادآموزشهای تخصصیکارشناس
72تقی دخت رهقیمحمد رضاروابط عمومیرئیس روابط عمومی
73توکلی یرکیرزیتامعاونت تحصیلات تکمیلیاپراتور