کارکنان


نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
34آجورلوحسنامور مالیکارشناس حسابدار
173شیرازیحسندانشکده مهندسی متالورژی و موادکارشناس آزمایشگاه
260مافیحسندانشکده مهندسی عمرانکارشناس آزمایشگاه
266محمود آبادیحسنمعاونت دانشجویی و فرهنگیمسئول امور ورزشی پردیس
333یدایی سیاهپوشحسندانشکده مهندسی مکانیککارشناس مرکز کامپیوتر
22اکبریحسنیهدانشکده مهندسی مکانیککارشناس آموزش
39آقامحسنی فشمیحسینامور پشتیبانی و فنی پردیس مرکزیکمک انباردار
301نجفیحسیندانشکده علوم مهندسیتکنسین آزمایشگاه
92چیمهحسینعلیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترکارشناس آزمایشگاه
86جنتیحمیددانشکده مهندسی برق و کامپیوترکارشناس آزمایشگاه