کارکنان


نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
254کردیمحمدانستیتو مهندسی خودروکارشناس
7احمدیالههانستیتو مهندسی نفتمسئول سایت
24اکرمیفرنازانستیتو مهندسی نفتکارشناس آموزشی و پژوهشی
94حاجی حسینی طاحونهاقدسانستیتو مهندسی نفتکارشناس
120دولتشاهیعلیانستیتو مهندسی نفتمسئول امور اداری
179صادقی نائینیمهدیانستیتو مهندسی نفتکارشناس آزمایشگاه
220فرجیرضاانستیتو مهندسی نفتحسابدار انستیتو نفت
236قرچه بیدختیپری روانستیتو مهندسی نفتکارشناس کتابدار
327نیک نامنسرینانستیتو مهندسی نفتمسئول دفتر
13اسدشیراسدالهانفورماتیک پردیس 2کارشناس