کارکنان


نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
147زهره وندمحمدجلالانفورماتیک پردیس 2سرپرست مرکز انفورماتیک
135رضاییزبیدهامور پشتیبانی و فنی پردیس 2متصدی امور دفتری
231قاسمیخسرودانشکده مهندسی شیمیمتصدی امور دفتری
216فاتحرضامعاونت آموزشیمتصدی امور دفتری و پیگیری
148سادات مقربسیده میترادانشکده فنی کاسپینمتصدی خوابگاه دختران
192عارفی پشتیری مقدمصغریدانشکده فنی کاسپینمتصدی خوابگاه دختران
80جلالیمیرکاظمدانشکده علوم مهندسیمسئول آزمایشگاه
139رمضانپوررمضانعلیامور پشتیبانی و فنی پردیس مرکزیمسئول اداره اموال فنی
226فریدخواهفاطمهدانشکده فنی فومنمسئول امور آموزشی
120دولتشاهیعلیانستیتو مهندسی نفتمسئول امور اداری