کارکنان

ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
279معظمیمرضیهمعاونت آموزشیکارشناس
280معظمی گودرزیحمیدرضاامور مالیحسابدار
281معظمی گودرزیفاطمهدانشکده مهندسی عمرانکارشناس آموزش
282معینکامیارامور فنی و پشتیبانی پردیسمسئول سلف اساتید
283مقدسیانرخسارهدانشکده مهندسی شیمیکارشناس
284مقدم رادسهیلاکتابخانه پردیس مرکزیکارشناس مسئول
285مقدمیفاطمهدانشکده فنی کاسپینکارشناس آموزش
286مقدمیمهرداددانشکده فنی کاسپینمسئول امور اداری
287مقیم علی‌آبادیهوشیاردانشکده فنی فومنکارشناس آزمایشگاه
288مقیمی شعارسوگلامور اداری و رفاهمسئول حضور و غیاب
289مولاییراشددانشکده فنی فومنکارپرداز
290میرزایی فشمیرضاامور پشتیبانی و فنی پردیس مرکزینامه رسان
291میرزایی فشمیمعصومهدانشکده علوم مهندسیمسئول دفتر
294میرمحمدینیره الساداتدانشکده مهندسی معدنکارشناس آموزش
292میریسیدعظیمدانشکده فنی کاسپینمسئول نقلیه
295میریمهدیدانشکده فنی کاسپیناپراتور مرکز کامپیوتر
293میناییمیثمدانشکده مهندسی عمرانکارشناس مرکز کامپیوتر
298نائبیحمیدرضامعاونت دانشجویی و فرهنگیناظر سلف‌های دانشجوئی
296نادرعلیقربانعلیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترکارشناس آزمایشگاه
297نادریسیروسدانشکده فنی کاسپینمسئول انتظامات
299نباتیحمیدهدانشکده علوم مهندسیکمک کارشناس آموزش
301نجفیحسیندانشکده علوم مهندسیتکنسین آزمایشگاه
300نجف‌پورنصرتامور پشتیبانی و فنی پردیس مرکزینامه رسان
302ندایی رودپشتیمریمدانشکده مهندسی شیمیکارشناس آزمایشگاه
304نصیری صادقلوحمیددانشکده علوم مهندسیتکنسین آزمایشگاه فیزیک
305نصیری صالحفریبرزدانشکده مهندسی شیمیحسابدار
306نصیری صالحگیتادانشکده مهندسی برق و کامپیوترکارشناس تحصیلات تکمیلی
307نظریاعظممعاونت آموزشیکارشناس
308نعمتیحکمتدانشکده مهندسی معدنکارشناس آزمایشگاه
309نعمتیمریمدانشکده مهندسی متالورژی و موادکارشناس
310نعیمیمحجوبهکتابخانه پردیس مرکزیمعاون
311نعیمی مکرممریممعاونت آموزشیبایگان
312نقدی اردهبهمندانشکده فنی کاسپیناپراتور
313نقوی هیبتیفردیندانشکده فنی فومنمسئول روابط عمومی
314نقی زادهقادرامور پشتیبانی و فنی پردیس مرکزیپیگیری امور پشتیبانی و سلف اساتید
316نوآذرزهرادانشکده مهندسی صنایعکارشناس مرکز کامپیوتر
315نوازنیبابکدانشکده مهندسی مکانیککارشناس آزمایشگاه
317نوراللهیقدیرعلیدانشکده مهندسی متالورژی و موادکارشناس آزمایشگاه
318نوروزامیردانشکده مهندسی مکانیکتکنسین آزمایشگاه
319نوروزپوریوسفآموزشهای تخصصیمسئول دفتر
320نوروزیعلیدانشکده مهندسی شیمیکارشناس مسئول آموزش
321نوروزی ناوزاهددانشکده فنی کاسپینکارشناس امور دانشجویی
322نوریزهراامور مالیکارشناس حسابداری
323نوری جوکندانسیدمعراجدانشکده فنی کاسپینتکنسین
324نوفرستیرویاامور مالیکارشناس حسابدار
303نژادعلیجانی دافچاهیطیبرئیس امور پشتیبانی و فنی پردیس 2رئیس امور پشتیبانی و فنی
326نیک روشابوالفضلامور پشتیبانی و فنی پردیس 2امین اموال
327نیک نامنسرینانستیتو مهندسی نفتمسئول دفتر
325نیک پیحمیدرضادانشکده مهندسی مکانیککارشناس آزمایشگاه
328هاشمی قصابسرائیسید محسندانشکده فنی کاسپینکارشناس پژوهشی
نمایش ۲۵۱ تا ۳۰۰ مورد از کل ۳۳۵ مورد.