کارکنان


نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
241قلی زاده بیرونمهریدفتر نشریهکارشناس نشریات پردیس
230قاسم نژادمهردادامور پشتیبانی و فنی پردیس 2کارشناس امور فنی
286مقدمیمهرداددانشکده فنی کاسپینمسئول امور اداری
208علی‌زاده مدنیمهدیهامور مالیکارشناس حسابداری
42بابالومهدیانفورماتیک پردیس مرکزیکارشناس
75جالومهدیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترناظر تاسیسات
113خیاط ماهرمهدیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترکتابدار
179صادقی نائینیمهدیانستیتو مهندسی نفتکارشناس آزمایشگاه
248کریمیمهدیامور اداری و رفاهبایگان امور اداری و رفاه
261متقیانمهدیدانشکده مهندسی مکانیکسایت کامپیوتر