کارکنان


نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
74توکلی یرکیفاطمهامور اداری و رفاهمسئول دفتر
75جالومهدیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترناظر تاسیسات
76جبلیمرواریددانشکده مهندسی برق و کامپیوترکارشناس آزمایشگاه
77جعفرنژادیفاطمهمعاونت پژوهشیکارشناس
79جعفریامیرمحمدامور پشتیبانی و فنی پردیس 2کارشناس
78جعفری نیکی ارخمژگاندانشکده مهندسی شیمیکمک کارشناس
80جلالیمیرکاظمدانشکده علوم مهندسیمسئول آزمایشگاه
81جلالی خطیبیپروینمعاونت پژوهشیرئیس اداره پژوهش های بنیادی
82جلیلوندمحمدکرمامور پشتیبانی و فنی پردیس مرکزیکارپرداز
83جلیلوندنسرینمعاونت آموزشیکمک کارشناس خدمات آموزشی