کارکنان


نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
90جوادیحمیدحراسترئیس حراست پردیس
142زارعحمیددانشکده مهندسی عمرانکارشناس آزمایشگاه
304نصیری صادقلوحمیددانشکده علوم مهندسیتکنسین آزمایشگاه فیزیک
280معظمی گودرزیحمیدرضاامور مالیحسابدار
298نائبیحمیدرضامعاونت دانشجویی و فرهنگیناظر سلف‌های دانشجوئی
325نیک پیحمیدرضادانشکده مهندسی مکانیککارشناس آزمایشگاه
14اسدمیگونیحمیدهامور مالیکارشناس
255کریمیحمیدهدانشکده مهندسی متالورژی و موادکارشناس آموزش
299نباتیحمیدهدانشکده علوم مهندسیکمک کارشناس آموزش
111خودکاریحوریهدانشکده مهندسی برق و کامپیوترکارشناس مرکز کامپیوتر