کارکنان


نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
286مقدمیمهرداددانشکده فنی کاسپینمسئول امور اداری
109خزلیامیردانشکده فنی فومنمسئول امور عمومی
247کریمیعلیدانشکده مهندسی مکانیکمسئول امور عمومی و آموزش
59پورابراهیمی فومنیمریمدانشکده فنی فومنمسئول امور مالی
266محمود آبادیحسنمعاونت دانشجویی و فرهنگیمسئول امور ورزشی پردیس
108خانپورفرهنگامور پشتیبانی و فنی پردیس مرکزیمسئول امور پشتیبانی و فنی
33آتشجامهآقامعلیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترمسئول انبار
297نادریسیروسدانشکده فنی کاسپینمسئول انتظامات
150سانی خانلیمرضیهمعاونت آموزشیمسئول بایگانی
178صادقیسمیهکتابخانه جامع پردیس 2مسئول بخش امانات