کارکنان


نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
71تقی خانینیک زادآموزشهای تخصصیکارشناس
72تقی دخت رهقیمحمد رضاروابط عمومیرئیس روابط عمومی
73توکلی یرکیرزیتامعاونت تحصیلات تکمیلیاپراتور
74توکلی یرکیفاطمهامور اداری و رفاهمسئول دفتر
75جالومهدیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترناظر تاسیسات
76جبلیمرواریددانشکده مهندسی برق و کامپیوترکارشناس آزمایشگاه
77جعفرنژادیفاطمهمعاونت پژوهشیکارشناس
78جعفری نیکی ارخمژگاندانشکده مهندسی شیمیکمک کارشناس
79جعفریامیرمحمدامور پشتیبانی و فنی پردیس 2کارشناس
80جلالیمیرکاظمدانشکده علوم مهندسیمسئول آزمایشگاه