کارکنان


نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
84جمشیدیفاطمهروابط عمومیکارشناس آمار، اطلاعات و اخبار
85جمشیدیلیلاامور مالیکارشناس قراردادها
86جنتیحمیددانشکده مهندسی برق و کامپیوترکارشناس آزمایشگاه
87جهانبخشسیامکمعاونت پژوهشیکارشناس پژوهشی
88جهاندیدهاکبردانشکده علوم مهندسیکارشناس آزمایشگاه
89جهانگیریهادیدانشکده فنی فومنامین اموال
90جوادیحمیدحراسترئیس حراست پردیس
91جوزیسیدکمالدانشکده مهندسی متالورژی و موادکارشناس کارگاه ریخته گری
93حاجی حسینی طاحونهاعظمدانشکده مهندسی متالورژی و موادمسئول دفتر ریاست
94حاجی حسینی طاحونهاقدسانستیتو مهندسی نفتکارشناس