کارکنان


نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
308نعمتیحکمتدانشکده مهندسی معدنکارشناس آزمایشگاه
231قاسمیخسرودانشکده مهندسی شیمیمتصدی امور دفتری
12اروئیداوددانشکده مهندسی عمرانکارشناس تحصیلات تکمیلی
129رحمانیداوددانشکده مهندسی عمرانکارشناس آزمایشگاه
197عباسی مزرعه شاهیداوددانشکده مهندسی برق و کامپیوترتکنسین
143زارعیراحلهمعاونت پژوهشیکارشناس امور پژوهشی
289مولاییراشددانشکده فنی فومنکارپرداز
283مقدسیانرخسارهدانشکده مهندسی شیمیکارشناس
73توکلی یرکیرزیتامعاونت تحصیلات تکمیلیاپراتور
27امیری شیرازرسولدانشکده مهندسی شیمیکارشناس مرکز کامپیوتر