کارکنان


نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
81جلالی خطیبیپروینمعاونت پژوهشیرئیس اداره پژوهش های بنیادی
82جلیلوندمحمدکرمامور پشتیبانی و فنی پردیس مرکزیکارپرداز
83جلیلوندنسرینمعاونت آموزشیکمک کارشناس خدمات آموزشی
84جمشیدیفاطمهروابط عمومیکارشناس آمار، اطلاعات و اخبار
85جمشیدیلیلاامور مالیکارشناس قراردادها
86جنتیحمیددانشکده مهندسی برق و کامپیوترکارشناس آزمایشگاه
87جهانبخشسیامکمعاونت پژوهشیکارشناس پژوهشی
88جهاندیدهاکبردانشکده علوم مهندسیکارشناس آزمایشگاه
89جهانگیریهادیدانشکده فنی فومنامین اموال
90جوادیحمیدحراسترئیس حراست پردیس