کارکنان


نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
95حبیب‌الهیمصطفیمعاونت دانشجویی و فرهنگیمسئول سلف دانشجویی پردیس مرکزی
96حجیبتولمعاونت دانشجویی و فرهنگیکارشناس شاهد و ایثارگر
97حسن آبادیفرهاددانشکده مهندسی متالورژی و موادکارشناس آزمایشگاه
98حسنیمعصومهدانشکده مهندسی شیمیکارشناس معاونت پژوهشی
335حسن‌نژادسمیهدانشکده مهندسی شیمیکارشناس آزمایشگاه
99حسینیمهری ساداتمعاونت آموزشیکارشناس آموزش
100حسینیسید افضلدانشکده فنی فومنکارشناس
101حسینیسید رسولدانشکده مهندسی مکانیککارشناس آزمایشگاه
102حسینیسیدمجتبیدانشکده مهندسی معدنکارمند آزمایشگاه
103حسینیسیدمحسندانشکده علوم مهندسیکارشناس آزمایشگاه