کارکنان


نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
277مظلومرسولمعاونت پژوهشیکارشناس مسئول پژوهشی
170شکوریرضادانشکده فنی کاسپینمسئول تأسیسات
199عبدالمالکیرضاامور مالیمعاون حسابداری پژوهشی
202عزیزی فررضاامور مالیمعاون (کارشناس حسابداری)
216فاتحرضامعاونت آموزشیمتصدی امور دفتری و پیگیری
220فرجیرضاانستیتو مهندسی نفتحسابدار انستیتو نفت
258لاجی زاد شیل سررضادانشکده فنی کاسپینمسئول تأسیسات
290میرزایی فشمیرضاامور پشتیبانی و فنی پردیس مرکزینامه رسان
331وظیفه دولت‌آبادیرضاامور مالیکارشناس
167شکوریرقیهمعاونت آموزشیمسئول دفتر