کارکنان


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
33آتشجامهآقامعلیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترمسئول انبار
34آجورلوحسنامور مالیکارشناس حسابدار
35آجورلومحمدرضامعاونت دانشجویی و فرهنگیکارشناس امور دانشجویی و فرهنگی
36آزادهمجیددانشکده مهندسی مکانیککارشناس آزمایشگاه
37آزموناعظمدانشکده فنی کاسپینکارمند امور مالی
38آقا شاهیعلی اکبرامور پشتیبانی و فنی پردیس مرکزینامه رسان
39آقامحسنی فشمیحسینامور پشتیبانی و فنی پردیس مرکزیکمک انباردار
40آقاییزهرادانشکده مهندسی شیمیکارشناس آزمایشگاه
41آل خمیسپرستومعاونت دانشجویی و فرهنگیکارشناس