کارکنان


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
71تقی خانینیک زادآموزشهای تخصصیکارشناس
319نوروزپوریوسفآموزشهای تخصصیمسئول دفتر
74توکلی یرکیفاطمهامور اداری و رفاهمسئول دفتر
183صحیفیکورشامور اداری و رفاهکارشناس
214غلام جعفریرقیهامور اداری و رفاهکارشناس
245کربلایی مهریزیطیبهامور اداری و رفاهرئیس امور اداری و رفاه
248کریمیمهدیامور اداری و رفاهبایگان امور اداری و رفاه
288مقیمی شعارسوگلامور اداری و رفاهمسئول حضور و غیاب
282معینکامیارامور فنی و پشتیبانی پردیسمسئول سلف اساتید