کارکنان


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
130رستگارمحمد امیندانشکده فنی کاسپینامور خوابگاه پسران
89جهانگیریهادیدانشکده فنی فومنامین اموال
160سیراییعلیامور پشتیبانی و فنی پردیس مرکزیامین اموال
259لاجی زاد شیل سرمجیددانشکده فنی کاسپینامین اموال
326نیک روشابوالفضلامور پشتیبانی و فنی پردیس 2امین اموال
191عادلی لگموجعزیزدانشکده مهندسی متالورژی و موادانباردار
158سوریمحمدحنیفهکتابخانه جامع پردیس 2انتظامات
196عباسی روشندهشهرامدانشکده فنی کاسپینانتظامات
15اسکندریمژگانمعاونت آموزشیاپراتور