خلاصه فعالیتهای قطب

 

خلاصه فعالیتهای صورت گرفته در جهت اهداف قطب علمی از ابتدای تاسیس قطب تا پایان سال ۱۳۸۵

ردیفشرح فعالیتتاریخ اجراتوضیحات
1شروع بکار قطب علمی مهندسی نقشهبرداری و مقابله با سوانح طبیعی با دریافت حکم از وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری11/05/1384بر اساس تاریخ نامه وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری به رئیس دانشگاه تهران مبنی بر پذیرش ایجاد این قطب علمی
2تشکیل جلسات منظم اعضاء هسته قطب علمی (حداقل یک جلسه هر دو هفته یکبار)از 03/7/1384این جلسات دو هفته یکبار همچنان ادامه دارند
3اقدام به تدوین استراتژی کلی قطب علمی و تدوین یک برنامه کاری 5 ساله11/05/1384-این برنامه در تاریخ
22/08/138422/08/1384 به تصویب شورای قطب رسید
4دعوت از دبیر قطبهای علمی دانشگاه تهران و مدیران قطبهای علمی موفق دانشکده فنی دانشگاه تهران در دوره اول فعالیتهای قطبهای به جلسات شورای این قطب علمی08/08/1384-در این مدت از جناب آقای دکتر کمرهای، جناب آقای دکتر کارو لوکس، جناب آقای دکتر فیض، و جناب آقای دکتر سلطانیانزاده در جلساتی مجزا جهت کسب تجربیات دعوت به عمل آمد
04/10/1384
5تعریف کارگروهای تخصصی و تدوین وظایف آنها22/08/1384
6انتخاب مدیر کارگروه و درخواست از مدیر جهت دعوت از اساتید دانشگاههای مختلف با تخصص و زمینههای کاری مرتبط با کارگروه22/08/1384
7تائید نهائی اعضاء کارگروهها از طرف شورای قطب29/08/1384
8تشکیل کارگروهای تخصصی06/09/1384
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۶ مورد.